zaterdag 4 april 2020

OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN


Eerst zet ik enkele punten op een rijtje.

1) Ronsese gezinnen (zelfs gezinnen bestaande uit een weduwe, een alleenstaande moeder met kinderen en nog andere schrijnende gevallen), betalen sedert jaren elk jaar een PESTbelasting van 190,00 Euro aan de stad.

2) Ronsese bedrijven (al nemen die maar een paar vierkante meter in, zoals het bureau van een kleine zelfstandige), betalen jaarlijks een PESTbelasting van minimaal 375,00 Euro aan de stad.

Door de inning van deze middeleeuwse PESTbelastingen heeft Ronse de voorbije jaren minimaal 15.000.000 Euro (of 600.000.000 frankskes) gestolen van de gezinnen en minimaal 7.000.000 Euro (of 280.000.000 frankskes) van de bedrijven.

Noteer dat het hier om een zéér voorzichtige schatting gaat. De werkelijke bedragen zullen stukken hoger liggen. Misschien kan Ronse, in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur, eens de exacte cijfers op tafel leggen?

Nu zou men kunnen verwachten dat ook Ronse, in navolging van andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen, zoals Gent en Geraardsbergen 
(zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steunmaatregelen-coronavirus-door-steden-en-gemeenten), een potje van minimaal 22 miljoen Euro zou gebruiken om tegemoet te komen aan de huidige financiële noden van burgers en bedrijven.

Ik vrees echter dat er van dit potje bitter weinig overblijft… Want prestigeprojecten en “window dressing” kregen de voorrang. Ronsenaars zijn enkel goed als kiesvee en melkkoe. Leve onze vroede vaderen en gepatenteerde potverteerders !

Op de lijst van “flankerende maatregelen” van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie) schittert onze stad door haar… afwezigheid ! Wie had anders verwacht ???

In de naam van alle Ronsenaars eis ik de onmiddellijke vernietiging van de gemeenteraadsbesluiten betreffende bovenvernoemde PESTbelastingen !

In de naam van alle Ronsenaars roep ik het College op om NU maatregelen uit te vaardigen en onze burgers en bedrijven daadwerkelijk te steunen !

Deel dit bericht massaal, zodat de boodschap goed doordringt. En “TUUPE VUIR RONSE” indachtig, schaart zelfs Stef zich misschien achter mijn visie…

maandag 4 februari 2019

De schande van Ronse

Wellicht stelde u zelf ook al de vraag of we in Ronse niet te veel belastingen betalen. Die vraag blijkt zeer gegrond te zijn, want de belastingen die onze stad oplegt zijn ronduit schandalig. De AGH-gezinnen in Ronse behoort tot de hoogste in Vlaanderen.

Het is blijkbaar nog niet voldoende dat de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de roerende voorheffing (OOV) tot de hoogste behoren uit onze streek. Zie https://www.hln.be/geld/consument/overzicht-zoveel-belastingen-moet-je-dit-jaar-betalen-in-jouw-gemeente~a483b797/

Er bestaat ook zoiets als een algemene gemeentebelasting - gezinnen (AGB-gezinnen of AGH-gezinnen). In Ronse "Algemene Gemeenteheffing Gezinnen". Dacht je dat een "heffing" minder pijnlijk is dan een "belasting"? Fout gedacht! De Algemene Gemeenteheffing Gezinnen werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 22.12.2014. Toen stemde de sp.a-fractie tegen en onthield het Vlaams Belang zich. De rest, of CD&V-Groen, NV-A en Liberale Unie, was dus voor deze beslissing.

Even zoeken op het internet en wat telefoontjes plegen, leerden me dit :
Melle : 25€
Hamme : 40€
Destelbergen : 52,50€
Nazareth : 60€
Merelbeke : 70€
Oudenaarde : 75€
Wetteren : 90€
Denderleeuw : 100€
Laarne : 100€
en...
Ronse : 190,00€ !

In enkele gemeenten werd de AGB-gezinnen recent afgeschaft (Sint-Martens-Latem, Mechelen, Waarschoot,...)

Ik ging even kijken naar onze buurgemeenten. Ronse slaat een zeer slecht figuur. Oordeel zelf :
Brakel : 0,00€ !
Maarkedal : 0,00€ ! (wel 37,50€ algemene gemeentelijke milieubelasting (AGM) per gezin)
Kluisbergen : 0,00€ !
Frasnes-lez-Anvaing : 0,00€ !
Ellezelles : 0,00€ !

Een vlugge rekensom leert ons dat Ronse in 2018 op de basis van 10.685 gezinnen x 190,00€ = 2.030.150,00€ of ruwweg 81.206.000 "frankskes" heeft binnengerijfd.

Ronse, de armste gemeente van Oost-Vlaanderen, heft de hoogste belasting voor de gezinnen... Pure logica, toch?
Hier hoorden we in de gemeenteraad tot nog toe geen kritische vragen over; misschien binnenkort wel? Wat Ronse doet is niets minder dan pure diefstal.

Dit is het mooiste bewijs dat er in Ronse al decennia lang geen financieel beleid, maar een compleet wanbeleid, gevoerd wordt. Fouten van vroeger worden niet rechtgezet maar nog erger gemaakt. Volharden in de boosheid, is blijkbaar ook een gave geworden...

Kennen de bestuurders van onze stad geen enkele schaamte om hun medeburgers op een dergelijke schandalige manier uit te zuigen? Beseffen ze echt niet dat voor vele Ronsenaars jaarlijks 190,00€ betalen, een behoorlijke financiële aderlating betekent? Beseffen ze niet dat velen zich te kort moeten doen om dit bedrag te kunnen ophoesten?

Ronse mag dan (terecht) fier zijn op haar basiliek van Sint Hermes, maar de hierboven geschetste situatie is wraakroepend en verdient minstens evenveel aandacht!

zaterdag 21 april 2018

Nog altijd Blokwatcher, Stéphane?

Schrijvelaar bij de gratie Gods, Stéphane (zeg maar ‘Stef’) Vancaeneghem kan het blijkbaar niet laten om bij tijd en wijle zijn ware aard te laten zien. De man was al jaren geleden stuwende en steunende kracht voor “Blokwatch”, de extreemlinkse organisatie die het tot haar taak achtte het Vlaams Blok, en later ook het Vlaams Belang, aan ketens en banden te leggen. Hier is Blokwatch nooit in geslaagd, meer nog: bij gebrek aan animo stierf hun actie een stille dood… 

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en een vos verliest misschien zijn haren maar niet zijn streken. Zo ook bij Stéphane, telg uit een eerder franskiljons nest. Het was Stéphane die ooit Dr. Erik Tack ervan verweet “kinderkopjes” te tellen in Ronse. Net of dit een halsmisdrijf zou kunnen zijn. Cijfers die “Kind en Gezin” ondertussen publiceerde, tonen onomstotelijk aan dat E. Tack het jaren geleden al bij het rechte eind had: het Vlaamse karakter verdwijnt uit Ronse.

Nu was een interview in het onvolprezen weekblad ’t Pallieterke de druppel die de spreekwoordelijke emmer van Stéphane deed overlopen. Want stel je voor: een rasechte Vlaming zoals Erik Tack durfde het aan om de harde waarheid te vertellen over heel wat punten die alle Ronsenaars nauw aan het hart liggen. Met lede ogen stellen Ronsenaars vast dat niet enkel hun moedertaal, maar ook hun cultuur en eigenheid in de verdrukking komen en dreigen te verdwijnen. Gewoon omdat die verdoemde faciliteiten voor een Franstalige minderheid niet worden afgeschaft.

Dit zijn echter dingen waarvan Stéphane zeker niet zal wakker liggen. Hij laat wel zijn slaap bij de bedenking dat onze bibliotheek (wettelijk) wordt verplicht om een deel Franstalige boeken ter beschikking te houden van de lezers. Want stel je voor dat een dergelijk privilege zou afgeschaft worden. Waar moeten de allochtonen dan nog heen om iets anders dan Arabisch te lezen? De lokale franskiljons zal het echter “saucisse” (of worst) zijn: zij halen hun dosis lectuur wel in de ‘Furet du Nord’.

De verpaupering en de daarmee samengaande verfransing van onze stad is niet enkel te wijten aan jarenlang rood bestuur. Ook de andere traditionele partijen, tsjeven en blauwen stonden erbij en keken ernaar… zonder ook maar één poot uit te steken om het onheil af te wenden. Was het niet om een blauwe franskiljonse stem binnen te halen, dan was het om een zieltje te winnen of om extra allochtoon kiesvee aan te trekken.

Dat Ronse aan het kortste eind dreigt te trekken bij een komende fusie, is wat mij betreft bijzaak. Want er zijn geen gegadigden voor een samengaan in beide buurgemeenten Maarkedal en Kluisbergen. Voor deze gemeenten zijn de druiven niet te groen, maar eerder overrijp, om niet te zeggen rot!

Het klopt overigens wat je schrijft: “homo hominis lupus (est)”. Je bent inderdaad een wolf voor je medemensen die ook het beste voorhebben met hun geliefde stad.

zaterdag 16 juli 2016

Omdat de waarheid ook haar rechten heeft !

Ik heb even gewacht tot het meeste stof gaan liggen was na de recente mediastorm ontketend door Wim Vandevelde (verder WVDV) op FaceBook.

Nu vind ik het echter tijd om enkele hele leugens en halve waarheden te ontkrachten.

Wat WVDV ook beweert, is er tegen een arrest van de Raad van State (RvS) enkel cassatieberoep mogelijk. En dit slechts in een paar wel omschreven gevallen. In ons geval zou het moeten gaan om een bevoegdheidsconflict. En dit is helemaal niet aan de orde!

Het arrest nr. 235.273 van de RvS d.d. 30.06.2016 vernietigt het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) om een duidelijk bepaalde reden. Het GRUP en zowel het Project-M.E.R. (Milieu Effecten Rapport) en het Plan-M.E.R., lieten na om de wettelijk verplichte natuurcompensaties duidelijk te omlijnen en te bepalen. De natuurcompensaties zouden volgens het GRUP pas in de ontwerpfase worden ingevuld. Dit schept rechtsonzekerheid en dit argument werd door vzw Milieufront Omer Wattez (MOW) terecht aangehaald om het GRUP te laten vernietigen.

Wat in de communicatie van WVDV echter helemaal niet klopt, is dat de RvS zou verplicht zijn de visie (verslag) van de auditeur te volgen. Alhoewel dit in de meeste gevallen wel gebeurt, is het de Raad die souverein beslist. In het arrest wordt duidelijk melding gemaakt van het verslag van de auditeur. In dit geval volgde de RvS niet de visie van de auditeur, maar wel de wet en het gezond verstand.

Voor de RvS werden er in het totaal zes vorderingen tot nietigverklaring van het GRUP ingediend.
Het klopt helemaal niet dat de RvS nu verplicht is om voor alle andere vorderingen een gemotiveerde uitspraak te doen. Aangezien er een uitspraak is in de zaak die MOW had aanhangig gemaakt, kan de RvS er nu ook mee volstaan om de andere vorderingen tot nietigverklaring gewoon "zonder grond" te verklaren.

Volledigheidshalve voeg ik hier ook aan toe dat een andere betrokken partij wél een gunstig (of positief) auditoraatsverslag bekomen heeft, zoals ik uit goede bron vernam. De argumentatie dat de ondergrond van Schavaert en Fiertelmeers totaal ongeschikt is voor grote infrastructuurwerken, werd door de auditeur gevolgd. Wellicht een "detail" dat WVDV over het hoofd ziet.

Het is schrijnend voor de Vlaamse belastingsbetalers (u en ik dus), dat er al minstens 3,5 miljoen euro (140 miljoen oude Frankskes) moest worden weggegooid omdat de administratie van het Vlaams Gewest haar huiswerk niet naar behoren had gemaakt. Er bestond immers al een precedent in de rechtspraak van de RvS die in het arrest nr. 227.386 van 14 mei 2014 een gelijkaardig oordeel velde.

De vuursalamander, hoe lief en beschermd ook, komt slechts zijdelings ter sprake (in het perscommuniqué verspreid door het actiecomité Geen Streep door Ronse) en vormt hoegenaamd geen grond waarop de RvS de uitspraak heeft gedaan. Deze arme amfibie komt nu volop in de vuurlijn van WVDV en Paul Carteus (beiden niet toevallig van N-VA signatuur). Zij zouden vanavond nog met alle plezier de hele populatie opvreten.

Ook Paul Carteus, die ik steeds een verstandig en aimabel man gevonden heb, weet nu met zijn frustratie geen blijf. Het verwondert mij ten zeerste om nu dergelijke onzin uit zijn pen te zien vloeien.

Voor WVDV is alles prima zolang er maar geen vrachtwagen durft voor de kerk van de Klijpe te rijden. Ronsenaars weten dat de wieg van de N-VA in Ronse onder die kerktoren stond. En het hemd is altijd nader dan de rok...

Onthou WDVDV : "dura lex, sed lex"! NV-A en hun grote vriend VOKA bijten dus deze keer in het zand en moeten maar verder door het stof kruipen.

Tot slot : bestuurders die hun stad willens en wetens voor de eeuwigheid willen verkrachten en verminken, verdienen geen andere naam dan "milieucriminelen" !

woensdag 23 december 2015

Runderen onder elkaar in Schuusse

Vandaag voor u gelezen : Joke maakt selfie met... Joke.

Moet kunnen, want het gebeurde in Schuusse, of all places. Waar de Vlaamse minister, onder andere verantwoordelijk voor landbouw, een bezoek bracht aan de veestapel van de boerderij van Herman Van Boven.

Benieuwd hoe het met haar naambekendheid gesteld is, wou Joke Schauvliege weten of er nog andere runderen haar voornaam droegen. En wat bleek ? Dit was inderdaad het geval !

Ze liet dus ook niet na om een selfie te nemen met het echte rund dat dezelfde naam moet dragen. Arm beest...

zaterdag 24 oktober 2015

Het Stadsgedicht

Ik wil ook mijn steentje bijdragen in de zoektocht naar het beste stadsgedicht. Want daar zijn onze vroede vaderen wanhopig naar op zoek, zo blijkt...

Omdat ik soms een man van weinig woorden ben, hou ik mijn bijdrage dus ook graag beknopt :

Wat me verdomme niet lukt,
is wennen aan een viaduct !


Hebben jullie trouwens gelezen dat ons Stadsbestuur met Dupoung voorop, als eerste bezwaar aantekent tegen de nieuwe vergunning voor het stort van OB&D in Louise-Marie?
Nu nog hetzelfde doen tegen de "missing link" en het vervloekte geplande viaduct... Laat ons geen valse hoop koesteren : Dupoung en zijn spitsbroeders en -zusters in de gemeenteraad zien liever een viaduct in onze natuur dan een gifstort. Is dit een voorbeeld van "twee gezichten" of is het pure en platte hypocrisie ?

donderdag 15 oktober 2015

Der waas ne kier... (Een modern sprookje)

In een klein, verarmd provinciestadje in Zuid-Oost-Vlaanderen werd ineens een hele hectare van de "Kloef" ("Stadstuin" volgens de Buirgemiester) omgeploegd en kunstig omgefreesd. Wat kan daar nu fout mee zijn, vragen de meeste lezers zich af.

Wat voorafging

Geruime tijd voor het begin van het laatste schepencollege, waren Rudi Boudringhien, Jan Foulon en Wouter Stockman al aanwezig. Er werd veel over het weer gesproken en weinig over de politiek, zoals het echte dorpspolitici betaamt.
Jan Foulon merkte ineens op dat het toch zeer jammer was dat er nog een groot gedeelte van de "Kloef" onbebouwd was. Vooral de kant naar het Hospice toe (waar de NV-A nu een eentalig OCMW heeft), lag er volgens hem maar te liggen zonder één enkel nut.

Vandaar dat Jan met een ronduit schitterend idee op de proppen kwam."Woeroom zoe me doer geen gruuten loochteing vaan moeken?" "Daa spui op den Fietoomiers ees veil te kliene en ten goet nooit oof te nooit iet opbreingen, zeeg moer daade ekiek het gezoad ei".

Wouter begon wat te brabbelen over ecologisch tuinieren, permacultuur en kruidenspiralen. En over een natuurcompensatie voor wat het viaduct van Dupont ooit zou aanrichten in het Schavaert en de Fiertelmeers.

Rudi legde Wouter het zwijgen op en stuurde hem naar de Harmonie om te kijken of hij er al was. Wouter waas ien zien gat gebeiten en booldeget het aaf zonder noog een wuird te zeegen.

Aawui, Jan, iek poaze daade goa geloak èt, zei Rudi. Iek wei doer een schuun stiek grond vaan mier daan een hectare gruut woer daader juuste moer gees op groeit. Iek vinde aazuu iets wried spoatig. Moesten we daa stiek noi ne kier loeten oomedoen, tuus komt er pleeke vuiren pataten, wuirtoos, poroae, suiderie, kaboazen, savuien, buuntchies en nog ander gezond groensoo. Moer gien ruue kuulen, want daade ees eiten vuiren de oppositie. En 't zoa uuk een geu ander ziecht zoan vuiren Wim oat zien burou. Doerboa, ze zullen in de toekomste noog veil groensoo nuudig een. Iek ee gehuurd daat er noog een bende illegale sans-papiers op de boene ees noer Roonse. Die gasten eiten toch geen vlies.

Moer hoe goeme daaden doen, vroeg Jan zich af. Wette waaten: ik doe dat noog goed mei Agneeskie. Zei hei oatuus in de stiel gezeiten, zei zoa wui weiten hoe daade azuu iet arrangert.

We spreiken aaf daame gien wuird zeegen teigen Dupoung en oos 't wierk gedoen ees, houwen weuder oes van de doomen, antwoorde Rudi. En wie wet, koomen we noog ne kier in de gazeete. Vuiren daame 't beseeffen ees 't weire kiezeinge en een betchie reclame een kaan nooit geen kwoed.

Aldus geschiedde... met het ondertussen nationaal bekende resultaat!

Ien Roonse ees daat iet!