maandag 14 april 2014

N60 : Trek geen streep door Ronse !


Hieronder kan u de integrale tekst lezen van het bezwaarschrift van het actiecomité "Trek geen streep door Ronse" dat vorige week vrijdag symbolisch werd overhandigd op het Stadhuis.
Burgemeester Luc Dupont had het blijkbaar te druk om de actievoerders te woord te staan. Daarom liet hij deze taak over aan de Schepenen Joris Vandenhoucke en Ignace Michaux.

Bezwaarschrift tegen ontwerp GRUP N60 van 8 november 2013

AANGETEKEND

Vlaamse Regering
Departement RWO
Koning Albert II-laan 19, bus 16
1210 Brussel
Ronse, 8 april 2014

Geachte leden van de Vlaamse Regering

Bij deze wenst het actiecomité “Trek geen streep door Ronse” met onderstaande leden bezwaar in te dienen tegen het gewestelijk uitvoeringsplan van 8 november 2013 dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt.
•    Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse (voorzitter)
•    Frank Vercleyen, Eikelstraat 12, 9600 Ronse
•    Shanti Vogelaere, Eikelstraat 14, 9600 Ronse
•    Bart Tsiobbel, Fiertelmeersstraat 129, 9600 Ronse
•    Els Carlier, Fiertelmeers 100, 9600 Ronse
•    Alexandra Spranger, Noordstraat 1, 9600 Ronse
•    Kenny Delmeire, Kapellestraat 217, 9600 Ronse
•    Joris Degezelle, Kapellestraat 27, 9600 Ronse

We hebben daarbij zowel principiële als praktische bezwaren die we infra toelichten.

1.    Ecologisch bezwaar
De realisatie van het tracé van de N60 zal desastreuze gevolgen hebben inzake de levenskwaliteit langs het tracé. Geluidsoverlast, fijn stof, algemene vervuiling zal het landelijk karakter van de buurt Fiertelmeers onherroepelijk aantasten.
Van een situatie waar honderden bewoners genieten van een prachtig Vlaamse Ardennenlandschap, ’s nachts donker met heldere sterrenhemel, gezonde lucht, gezond fonteinwater, een biotoop voor vogels, vissen, amfibieën, hooi- en grasweiden, geen lawaai, rust en kalmte, zal de doortrekking zorgen voor een situatie met beton en asfalt, een viaduct en taluds, constante geluidsoverlast, lichtvervuiling door de wegverlichting van de N60, fijn stof, stank, stinkende poelen vol giftige muggen, bezoedelde en vergeven grachten, beton- en asfaltvelden, problemen met de waterhuishouding, lawaaihinder tot en met.
De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hier sterk overschreden.

2.    Het doel van de nieuwe N60 is achterhaald
Men kan zich de vraag stellen of deze zogenaamde missing link nog wel een missing link is? Met het aanleggen van een nieuw stuk N60 ter hoogte van Maarkedal-Kluisbergen-Ronse wil de Vlaamse Regering inzetten op:
•    meer veiligheid en leefbaarheid
•    vlotter verkeer
•    betere bereikbaarheid
Volgens cijfers van de FOD economie is het aantal ongevallen in Ronse tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is van 55.5%. Men kan stellen dat de veiligheid in de stad er de laatste 20 jaar op vooruit is gegaan, ondanks de zogenaamde grotere verkeersstroom. Bovendien heeft het zwaar verkeer verschillende alternatieven om niet door het centrum te moeten. De argumenten om deze doortrekking te verkopen als een oplossing voor de verkeersproblemen in Ronse, zijn ongegrond.
Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering een vlotte verbinding tewerkstellen tussen Valenciennes en Frankrijk. Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil rijden doet dit nu simpelweg via de E17 en doet er 1u28 over. De afstand tussen Valenciennes en Gent, via de huidige N60 bedraagt 88 kilometer. De gemiddelde duur om dit traject af te leggen bedraagt 2u08. Het nieuwe tracé van 5.5km zal een tijdwinst van slechts 5 à 10 minuten opleveren.
Het actiecomité is van mening dat Ronse geen dringende verkeersproblematiek kent en dat Vlaanderen elders investeringen nodig heeft om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen.

3.    Geen akkoord over doortrekking N60 in Wallonië
Een verlenging van het Vlaams tracé van de N60 met 5 km heeft slechts zin wanneer er op federaal niveau een akkoord is over het aanleggen van een viervaksbaan op Waals grondgebied. Daar is tot op deze dag geen sprake van.
Meer zelfs, de burgemeester van Saint-Sauveur, Jean-Luc Crucke, heeft in een persartikel uitdrukkelijk de doortrekking van de N60 geweigerd. In het zelfde artikel ontkent de betrokken minister van openbare werken, Carlo di Antonio, dat er geen sprake is van de doortrekking van de N60.
Het actiecomité ziet daarom met lede ogen hoe deze 5km viervaksbaan extra zal uitmonden op een gewone weg aan Waalse kant.

4.    Een nutteloze investering tegen een extravagante kostprijs
De tol die mens en maatschappij voor een nieuw stuk beton en asfalt in een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen moeten betalen, is onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van milieu, schending van leefbaarheid, nutteloze uitgave van fortuinen.
Het prijskaartje van 165 miljoen euro (op dit moment) voor dit monsterlijke tracé is buiten proportie. De aanleg van een dergelijk stuk beton en asfalt is sowieso al niet te verantwoorden, maar ook het voorziene prijskaartje tart alle verbeelding. Door gebruik te maken van het systeem van de PPS legt de Vlaamse Regering een onaanvaardbaar zware financiële last op de schouders van de komende generaties.
Het actiecomité vraagt bij deze formeel aan de Vlaamse Regering om actuele cijfers en een waarheidsgetrouwe raming te bezorgen over de kost van dit project op korte, middellange en lange termijn (verder dan 30 jaar). De bevolking heeft recht op transparantie in de besteding van publieke gelden. Europa heeft trouwens een zelfde vraag gesteld aan de Vlaamse regering.

5.    Desinformatie van de bevolking
Het actiecomité klaagt de gebrekkige informatie aan vanwege de Vlaamse overheid. Het is absoluut niet duidelijk of er voor alternatieve tracés gelijkaardige studies zijn uitgevoerd als voor het huidige voorstel. Op herhaalde vraag om een visuele (3D) voorstelling te bekomen van het viaduct naar de Schavaart, krijgt het actiecomité geen antwoord. Nochtans vinden we dit essentieel om ons een correct beeld te vormen over de mogelijke impact van dergelijk bouwwerk.
Tot op vandaag krijgen we geen antwoord op de vraag naar de exacte ligging van het tracé, noch de hoogte van de viaduct of de taluds. Dit betekent dat we op basis van onvolledige gegevens dit bezwaarschrift moeten indienen.
Dit allemaal betekent dat het voor weinig mensen duidelijk is welke aanslag deze snelweg betekent op de leefbaarheid van Ronse.

Hierbij wenst het actiecomité een duidelijk en gegrond antwoord op deze bezwaren te ontvangen op het adres van de voorzitter van het actiecomité, Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse.

Deze avond is er een zitting van het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift zou daar op tafel komen... Wordt dus (hopelijk) vervolgd !

Geen opmerkingen: