woensdag 30 april 2014

N60 : hoe laag kan je vallen als politicus in Ronse ?

Een veel gehoorde reactie bij Ronsische politici is, dat ze nu moeilijk "neen" kunnen zeggen tegen de missing link in de N60.
Gewoon omdat ze in het verleden "vóór" de realisatie ervan gestemd hebben.
Ze verliezen dan wel minstens één belangrijke factor uit het oog. Vroeger beschikten ze niet over de informatie die er nu is.
Vroeger was er geen sprake van een "streep door Ronse" te trekken.
Vroeger was er ook totaal geen sprake van een tien tot twintig meter hoog en honderden meters lang viaduct.
 
Slechts enkele weken geleden...

Ik ben daarnet even in het archief van de Gemeenteraad gedoken (saaie literatuur).
Volgens punt 9 van de notulen van de zitting van 17.03.2014 waren ALLE partijen akkoord ivm de doortrekking van de N60.
Dit zal de reden zijn waarom geen enkele partij reageert op onze oproepen. Ze hebben allen "JA" gezegd en kunnen nu dus moeilijk "NEEN" zeggen.

Wat echter sterk opvalt : nergens wordt er een woord gerept over een "viaduct". Alhoewel dit viaduct zeer duidelijk zichtbaar was op de plannen die werden getoond tijdens de Infomarkt op 15.03.2014 in "De Ververij".
 
Werden de lokale politici opzettelijk misleid ?

Moeten we hieruit besluiten dat al onze lokale politici al ziende blind zijn ?
Of werden onze politici moedwillig bedrogen of om de tuin geleid ? En zo ja, door wie ?

In het bestuur van onze stad zitten blijkbaar enkele notoire milieucriminelen, die voor een leugen en voor bedrog zeker niet terugdeinzen.
Want toen enkele politici de vraag werd gesteld of ze ervan op de hoogte waren dat er viaduct zou komen, vielen ze uit de lucht. Ze beweerden allen dat ze voor de doortrekking van de N60 hadden gestemd en niet expliciet voor het bouwen van een viaduct door onze mooie natuur !
Het plannetje van Luc Dupont en zijn handlanger Jan Foulon, lijkt dus goed te zijn geslaagd...
 
Mani Pulite ("propere handen") of Pontius Pilatus ?

In de pers laat Luc Dupont (zou "Luc Duviaduct" geen betere naam zijn ?) optekenen dat de "Vlaamse regering over dit dossier beslist en niet het stadsbestuur". Zijn handen zijn dus proper en hij wast ze dan ook in alle onschuld...
Verder stelt hij dat "we in het verleden wel altijd voor de doortrekking hebben gepleit en blijven dat ook verder doen".
En dan het toppunt van cynisme : "dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid (!) en de economische heropleving van onze stad om zo maar van koers te veranderen". De burgemeester en feitelijke leider van de coalitie CD&V-Groen! durft dus het woord "leefbaarheid" in de mond te nemen ! Eeuwen geleden werden ketters voor minder tot de brandstapel veroordeeld...
 
Oproep !

Daarom deze oproep aan ALLE Ronsische politici : bedenk dat het beter is ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald ! Enkel een politiek front kan dit onheil nog afwenden. Neem jullie verantwoordelijkheid op ! Stop met struisvogel spelen !
Waarom is er nog een oppositie in de Gemeenteraad ? Om monddood te zijn en het te blijven !

zondag 27 april 2014

N60 : waarom de doortrekking zo dringend is...

Kwam ook bij u de vraag op waarom de doortrekking van de N60 en het realiseren van de "missing link" ineens zeer dringend lijken te zijn ?
Dan heeft u zich deze vraag zeer terecht gesteld !

Uit welingelichte bron vernemen wij, via het gekweel van een winterkoninkje op onze schouder, dat de uitvoering van dit tracé was beloofd aan het consortium dat de Oosterweelverbinding (met de spraakmakende brug "Lange Wapper") zou realiseren in Antwerpen.
Omdat dit project onder massaal protest (wel twintig actiecomités die tegen waren) werd begraven en er uiteindelijk werd gekozen voor de aanleg van een tunnel, zag dit consortium een opdracht ter waarde van ettelijke miljarden (!) Euro's aan zijn neus voorbij gaan.

Bevreesd voor een enorme schadeclaim wegens contractbreuk, heeft de Vlaamse regering toen het consortium gepaaid met de stellige belofte dat zij de "missing link" van de N60 in Ronse zouden mogen aanleggen.

"Money makes the world go round", of helpt onze mooie stad naar de knoppen, of toch niet ?

Nu wacht ik vol ongeduld op de koolmeesjes, roodborstjes en botvinken om me dit verhaal te bevestigen.
Wordt dus ongetwijfeld vervolgd !

N60 : website "geen streep door Ronse" is online !

Een nieuwtje van het "front" : de actiegroep die zich kant tegen de plannen van het tracé met viaduct voor de "missing link" van de N60 in Ronse, heeft een website online geplaatst.

Bedoeling is dat deze website binnenkort uitgroeit tot een online platform waarop alle Ronsenaars met hun grieven over de N60 terecht kunnen.

Via www.geenstreepdoorronse.be kan iedereen alvast contact opnemen.
Ronsenaars die nog niet overtuigd zijn van de waanzin die er achter de plannen schuilt, krijgen een visueel voorsmaakje van wat hen te wachten staat.

Steun betuigen kan ondertussen ook via een "duim omhoog" op  www.fb.com/geenstreepdoorronse

Gewoon doen ! Nu ! En niet wachten tot het te laat is...


Welke politicus durft het aan om volmondig te kiezen voor Ronse? Welke partij wil zich achter dit verzet scharen?

maandag 14 april 2014

N60 : Trek geen streep door Ronse !


Hieronder kan u de integrale tekst lezen van het bezwaarschrift van het actiecomité "Trek geen streep door Ronse" dat vorige week vrijdag symbolisch werd overhandigd op het Stadhuis.
Burgemeester Luc Dupont had het blijkbaar te druk om de actievoerders te woord te staan. Daarom liet hij deze taak over aan de Schepenen Joris Vandenhoucke en Ignace Michaux.

Bezwaarschrift tegen ontwerp GRUP N60 van 8 november 2013

AANGETEKEND

Vlaamse Regering
Departement RWO
Koning Albert II-laan 19, bus 16
1210 Brussel
Ronse, 8 april 2014

Geachte leden van de Vlaamse Regering

Bij deze wenst het actiecomité “Trek geen streep door Ronse” met onderstaande leden bezwaar in te dienen tegen het gewestelijk uitvoeringsplan van 8 november 2013 dat het nieuwe tracé van de N60 vastlegt.
•    Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse (voorzitter)
•    Frank Vercleyen, Eikelstraat 12, 9600 Ronse
•    Shanti Vogelaere, Eikelstraat 14, 9600 Ronse
•    Bart Tsiobbel, Fiertelmeersstraat 129, 9600 Ronse
•    Els Carlier, Fiertelmeers 100, 9600 Ronse
•    Alexandra Spranger, Noordstraat 1, 9600 Ronse
•    Kenny Delmeire, Kapellestraat 217, 9600 Ronse
•    Joris Degezelle, Kapellestraat 27, 9600 Ronse

We hebben daarbij zowel principiële als praktische bezwaren die we infra toelichten.

1.    Ecologisch bezwaar
De realisatie van het tracé van de N60 zal desastreuze gevolgen hebben inzake de levenskwaliteit langs het tracé. Geluidsoverlast, fijn stof, algemene vervuiling zal het landelijk karakter van de buurt Fiertelmeers onherroepelijk aantasten.
Van een situatie waar honderden bewoners genieten van een prachtig Vlaamse Ardennenlandschap, ’s nachts donker met heldere sterrenhemel, gezonde lucht, gezond fonteinwater, een biotoop voor vogels, vissen, amfibieën, hooi- en grasweiden, geen lawaai, rust en kalmte, zal de doortrekking zorgen voor een situatie met beton en asfalt, een viaduct en taluds, constante geluidsoverlast, lichtvervuiling door de wegverlichting van de N60, fijn stof, stank, stinkende poelen vol giftige muggen, bezoedelde en vergeven grachten, beton- en asfaltvelden, problemen met de waterhuishouding, lawaaihinder tot en met.
De ruimtelijke draagkracht van het gebied wordt hier sterk overschreden.

2.    Het doel van de nieuwe N60 is achterhaald
Men kan zich de vraag stellen of deze zogenaamde missing link nog wel een missing link is? Met het aanleggen van een nieuw stuk N60 ter hoogte van Maarkedal-Kluisbergen-Ronse wil de Vlaamse Regering inzetten op:
•    meer veiligheid en leefbaarheid
•    vlotter verkeer
•    betere bereikbaarheid
Volgens cijfers van de FOD economie is het aantal ongevallen in Ronse tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is van 55.5%. Men kan stellen dat de veiligheid in de stad er de laatste 20 jaar op vooruit is gegaan, ondanks de zogenaamde grotere verkeersstroom. Bovendien heeft het zwaar verkeer verschillende alternatieven om niet door het centrum te moeten. De argumenten om deze doortrekking te verkopen als een oplossing voor de verkeersproblemen in Ronse, zijn ongegrond.
Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering een vlotte verbinding tewerkstellen tussen Valenciennes en Frankrijk. Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil rijden doet dit nu simpelweg via de E17 en doet er 1u28 over. De afstand tussen Valenciennes en Gent, via de huidige N60 bedraagt 88 kilometer. De gemiddelde duur om dit traject af te leggen bedraagt 2u08. Het nieuwe tracé van 5.5km zal een tijdwinst van slechts 5 à 10 minuten opleveren.
Het actiecomité is van mening dat Ronse geen dringende verkeersproblematiek kent en dat Vlaanderen elders investeringen nodig heeft om veel grotere verkeersproblemen en files op te lossen.

3.    Geen akkoord over doortrekking N60 in Wallonië
Een verlenging van het Vlaams tracé van de N60 met 5 km heeft slechts zin wanneer er op federaal niveau een akkoord is over het aanleggen van een viervaksbaan op Waals grondgebied. Daar is tot op deze dag geen sprake van.
Meer zelfs, de burgemeester van Saint-Sauveur, Jean-Luc Crucke, heeft in een persartikel uitdrukkelijk de doortrekking van de N60 geweigerd. In het zelfde artikel ontkent de betrokken minister van openbare werken, Carlo di Antonio, dat er geen sprake is van de doortrekking van de N60.
Het actiecomité ziet daarom met lede ogen hoe deze 5km viervaksbaan extra zal uitmonden op een gewone weg aan Waalse kant.

4.    Een nutteloze investering tegen een extravagante kostprijs
De tol die mens en maatschappij voor een nieuw stuk beton en asfalt in een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen moeten betalen, is onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van milieu, schending van leefbaarheid, nutteloze uitgave van fortuinen.
Het prijskaartje van 165 miljoen euro (op dit moment) voor dit monsterlijke tracé is buiten proportie. De aanleg van een dergelijk stuk beton en asfalt is sowieso al niet te verantwoorden, maar ook het voorziene prijskaartje tart alle verbeelding. Door gebruik te maken van het systeem van de PPS legt de Vlaamse Regering een onaanvaardbaar zware financiële last op de schouders van de komende generaties.
Het actiecomité vraagt bij deze formeel aan de Vlaamse Regering om actuele cijfers en een waarheidsgetrouwe raming te bezorgen over de kost van dit project op korte, middellange en lange termijn (verder dan 30 jaar). De bevolking heeft recht op transparantie in de besteding van publieke gelden. Europa heeft trouwens een zelfde vraag gesteld aan de Vlaamse regering.

5.    Desinformatie van de bevolking
Het actiecomité klaagt de gebrekkige informatie aan vanwege de Vlaamse overheid. Het is absoluut niet duidelijk of er voor alternatieve tracés gelijkaardige studies zijn uitgevoerd als voor het huidige voorstel. Op herhaalde vraag om een visuele (3D) voorstelling te bekomen van het viaduct naar de Schavaart, krijgt het actiecomité geen antwoord. Nochtans vinden we dit essentieel om ons een correct beeld te vormen over de mogelijke impact van dergelijk bouwwerk.
Tot op vandaag krijgen we geen antwoord op de vraag naar de exacte ligging van het tracé, noch de hoogte van de viaduct of de taluds. Dit betekent dat we op basis van onvolledige gegevens dit bezwaarschrift moeten indienen.
Dit allemaal betekent dat het voor weinig mensen duidelijk is welke aanslag deze snelweg betekent op de leefbaarheid van Ronse.

Hierbij wenst het actiecomité een duidelijk en gegrond antwoord op deze bezwaren te ontvangen op het adres van de voorzitter van het actiecomité, Butch Lauwerier, Eikelstraat 24, 9600 Ronse.

Deze avond is er een zitting van het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift zou daar op tafel komen... Wordt dus (hopelijk) vervolgd !

zondag 13 april 2014

N60 : gAZet steunt het verzet !

Het verzet tegen de absurde plannen voor de doortrekking van de N60 over Ronsisch grondgebied kan rekenen op de steun van Willy Deventer.
Willy stond jaren geleden mede aan de wieg van het ondertussen verdwenen -maar in Ronse nog steeds legendarische- weekblad AZ.

Nu heeft hij ook zijn schouders gezet onder het protest tegen het tracé van de N60. Dit protest krijgt van vele Ronsenaars steeds meer steun.
Willy schrijft wekelijks een digitaal magazine vol : www.gazetronse.be.
Het nummer van 11 april is geheel gewijd aan de vele proteststemmen die er opklinken tegen de waanzin van de "nieuwe" N60.
Lees het op deze link onder het motto : alliene vuir Roonse! Onze bedoelingen zijn immers niet ingegeven door eigenbelang. Wat ons ter harte gaat is de toekomst van onze geliefde stad en het leven van de generaties die na ons komen... Wij willen een Ronse zonder uitzicht op viaducten, maar een Ronse bestuurd door politici met INZICHT!

Willy krijgt al onze steun toegezegd !

Waar blijven de Roonseniers van De Belleman? Dood en begraven?
Waar blijft Stef Vancaeneghem? Monddood gemaakt door de groene vrienden?

woensdag 9 april 2014

Hoera : onze Cypriaan wordt 500 lentes jong!


DE RORE FESTIVAL 2015 RONSE

De werkgroep De Rore van de Cultuurraad werkt sinds een aantal jaren samen met het cultuurcentrum aan de bekendmaking van de Ronsische componist Cypriaan De Rore (1515-1565).
Volgend jaar zal het 500 jaar geleden zijn dat Cypriaan De Rore in Ronse geboren werd en in dat jubileumjaar zal deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan!
We kunnen gerust stellen de De Rore als vernieuwer een rechtstreekse invloed heeft gehad op de muzikale stijl van latere componisten zoals Monteverdi.
De wereldbekende dirigent Paul Van Nevel (Huelgas Ensemble) noemt De Rore als de componist die de hoogste plaats bekleedt op zijn lijst van voorkeuren omwille van zijn 'avant-gardistisch' karakter !
Onlangs vond een internationaal driedaags colloquium plaats in München enkel en alleen gewijd aan De Rore.
Tijdens een internationaal muzikaal symposium verwelkomden de organisatoren een tienkoppige delegatie uit Vlaanderen.
Vier afgevaardigden van de Werkgroep Cypriaan de Rore stelden het Muzikaal Festival "CYPRIAAN DE RORE 2015 RONSE" voor.
Dit gaat door van 17 tot en met 26 april 2015.
Op vier verschillende locaties worden een 13-tal concerten aangeboden met de wereldberoemde muziek van Cypriaan. Acht verschillende ensembles zullen optreden.
Een heus ongeziene EXPO zal een maand lang plaats vinden in de Ververij, met een speciale workshop voor alle scholen en jeugdverenigingen.
Een kleurrijk stripverhaal over het leven van Cypriaan is vandaag ter perse. Voor eenieder te verkrijgen.
Dit wordt gepresenteerd samen met een nieuwe CD–opname van "Currende" o.l.v. Erik Van Nevel met muziek van onze componist.
Radio 1 plant op twee opeenvolgende zondagen de rechtstreekse uitvoering van twee Missen in de St Hermeskerk.
Een reuze-gedenkplaat uit de kathedraal van Parma waar Cypriaan werkte, zal in ware grootte worden ingehuldigd.
Voor de talrijke bezoekers uit binnen-en buitenland zullen Horeca en Toerisme graag hun diensten aanbieden.
Nevenactiviteiten van de Kunstacademie en verenigingen zullen bijdragen tot een daverend feest!
Ook radio KLARA zal de volle aandacht besteden aan 500 jaar De Rore. Op die manier treedt Cypriaan De Rore meer en meer op de voorgrond!
De werkgroep is met ondersteuning van het stadsbestuur een De Rore Festival aan het uitwerken dat van 17 tot 26 april 2015 zal lopen en zal bestaan uit concerten, een tentoonstelling en heel wat randactiviteiten.
Samen met curator Erik Van Nevel, bekend als dirigent van het befaamde koor Currende, werd een muzikaal programma samengesteld met topensembles zoals Huelgas Ensemble, Currende, La Capilla, Graindelavoix,...
De tentoonstelling zal ingaan op de maatschappelijke geschiedenis van de 16de eeuw en in het bijzonder de kunstgeschiedenis van die periode maar uiteraard wordt tevens stilgestaan bij het leven en werk van de polyfone componist.
Deze tentoonstelling is in volle voorbereiding maar er zullen zeker oude instrumenten en manuscripten te zien zijn! Andere activiteiten in dat kader worden momenteel uitgewerkt.
We zullen voor de organisatie van het festival heel wat vrijwilligers nodig hebben. Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken, zijn heel welkom en kunnen daarvoor contact opnemen.
De werkgroep samen met het cultuurcentrum zijn ervan overtuigd dat Cypriaan De Rore én de stad Ronse op de culturele kaart zullen gezet worden in april 2015!
Info : CC De Ververij - jan.leconte@ronse.be – 055/23 27 94